Odzyskanie pieniędzy z polisolokaty – jakie są konsekwencje?

Głównie 8-10 lat temu, na mniejszą skalę także obecnie, wiele ludzi otwierało i nadal otwiera polisolokaty. Produkt ten w swojej ofercie miały lub mają banki (np. Getin Bank, Deutsche Bank), pośrednicy finansowi (Open Finance) oraz towarzystwa ubezpieczeniowe (np. Axa, Allianz i wiele innych). Ponieważ posiadanie polisolokaty wiąże się z różnego typu opłatami: wstępną, za zarządzanie środkami, likwidacyjną, natomiast brakuje gwarancji wypłaty wkładu na koniec trwania umowy, wzrasta liczba postępowań dotyczących odzyskania kosztów likwidacyjnych i pieniędzy z polisolokat.

Następstwa likwidacji polisolokaty

Polisolokata – w dużym skrócie i według najprostszej definicji – to połączenie lokaty oszczędnościowo-inwestycyjnej z ubezpieczeniem na życie i dożycie. W polisolokacie podział wpłacanych funduszy jest nierówny – pokaźna ich część przeznaczona jest na ryzykowne inwestycje. Zapisy w umowie wiążącej z ubezpieczycielem czy bankiem są zazwyczaj niekorzystne. W razie niepowodzenia inwestycji, opłatami obarczona jest tylko jedna strona – klient.
Wpłaty na polisolokatę należy opłacać z częstotliwością wyznaczoną w umowie, przykładowo co 30 dni, kwartał, pół roku lub raz w roku. Popularną praktyką instytucji oferujących polisolokaty jest zasada, że w przypadku braku wpłaty, np. przez okres trzech miesięcy pod rząd, polisolokata zostaje zlikwidowana, a klient dostaje niewielką część z funduszu, jaki do tego okresu zdołał uzbierać.

Polisolokata – jak odzyskać pieniądze?

Okres obowiązywania umowy o polisolokatę to od kilku do nawet kilkudziesięciu lat, z tej przyczyny często właściciele polisolokaty postanawiają o jej likwidacji przed końcem jej trwania. Po podjęciu tej decyzji od właściciela zostaje pobrana opłata likwidacyjna – może ona sięgać nawet kwoty równej środków zebranych do tej pory na polisolokacie. W sytuacjach likwidacji polisolokaty warto zatem skorzystać z profesjonalnej pomocy – na rynku usług prawniczych funkcjonują kancelarie wyspecjalizowane w prowadzeniu postępowań, takich jak likwidacja polisolokat i odzyskiwanie pieniędzy z polisolokat.